Uvjeti korištenja

Pravila i uvjeti korištenja stranice autojato.com

Ovim uvjetima korištenja (u nastavku: Uvjeti korištenja) stranica autojato.com, uspostavilo je pravila i uvjete korištenja web stranice autojato.com (uključujući pripadajuće aplikacije za mobilne uređaje) (u nastavku: Web stranice) u vlasništvu fizičke osobe.

Ukoliko za pojedine usluge postoje posebni uvjeti korištenja, primjena istih će imati prednost pred primjenom Uvjeta korištenja.

Slijedom navedenog, prije korištenja Web stranice, Uvjete korištenja potrebno je pažljivo pročitati.

Članak 1. (Sadržaj Web stranica)

Web stranice predstavljaju online platformu koja omogućuje javnu objavu i pretraživanje oglasa te povezivanje korisnika. Korisnik je svaka fizička i pravna osoba koja pristupa Web stranicama i/ili koristi bilo koje sadržaje dostupne na Web stranicama, uključujući registrirane i neregistrirane korisnike kao i poslovne subjekte s kojima Društvo ima sklopljene ugovore o pružanju usluga.

Članak 2. (Korištenje Web stranica)

Pristupanjem i korištenjem sadržaja Web stranica, neovisno o postupku registracije, stupate u ugovorni odnos s Društvom, te potvrđujete da ste u cijelosti pročitali, razumjeli i prihvatili primjenu i obvezatnost Uvjeta korištenja i Politike privatnosti.

Korištenje Web stranica moguće je samo i isključivo uz pristanak na Uvjete korištenja te ukoliko iste ne prihvaćate iz bilo kojeg razloga, nije Vam dozvoljeno korištenje Web stranica.

Korisnik je isključivo odgovoran za snošenje bilo kojeg troška koji može nastati korištenjem Web stranica.

Članak 3. (Postupak registracije)

Korištenje pojedinih sadržaja Web stranica moguće je samo pod uvjetom provedenog postupka registracije. Korisnik je dužan prilikom registracije navesti točne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije; suprotno postupanje smatrat će se kršenjem Uvjeta korištenja.

Društvo u svakom slučaju zadržava pravo odbiti registraciju ili ukinuti postojeću registraciju odnosno korisnički račun ili uskratiti korištenje pojedinih sadržaja Web stranica, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave, a posebice u slučaju kršenja Uvjeta korištenja.

Članak 4. (Podaci o korisničkom računu)

Svi korisnici Web stranica dužni su čuvati podatke o svom korisničkom računu te je korisnik isključivo odgovoran za svu i bilo koju štetu koja može nastati kao posljedica korištenja korisničkog računa od strane druge osobe.

Članak 5. (Obveze korisnika)

Svi korisnici Web stranica i tiskanih izdanja, uključujući oglašivače, dužni su u cijelosti postupati prema svim važećim propisima, uz uvažavanje i pristojno ophođenje sa svim drugim korisnicima. Korisnik je dužan nadoknaditi svaku i bilo koju štetu koja nastane Društvu, drugim korisnicima i/ili trećim osobama kao posljedica nezakonitog korištenja Web stranica.

Pojedini oglasi mogu imati brojeve sa posebnom tarifom (koji počinju sa 060, 061 i sl.), te je u njima jasno istaknuta cijena poziva po minuti (min/fiksni, min/mob). Kako bi se spriječile eventualne nepravilnosti na štetu korisnika, Društvo savjetuje sve korisnike da s pozornošću kontaktiraju oglašivače koji koriste takve brojeve.

Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom moraju prigodom oglašavanja svojih proizvoda i/li usluga na prikladan i lako razumljiv način dati opis usluge i njezinu cijenu. Zabranjeno je obmanjivanje korisnika usluga pružanjem pogrešnih ili zavaravajućih obavijesti, ili prikrivanjem važnih obavijesti, kao što su cijene usluga ili dobna ograničenja korištenja usluga. Navedeni oglašivači također moraju osigurati da se na početku svakog poziva prema usluzi s posebnom tarifom najavi cijena poziva i početak naplate te da se omogući prekid poziva nakon najave, u razumnom roku, a prije početka naplate poziva te također moraju, uz prethodnu najavu, prekinuti svaki poziv prema usluzi s posebnom tarifom koji se naplaćuje po minuti, kada iznos troška tog poziva prijeđe iznos predviđen primjenjivim propisima. Naplata SMS poruka i MMS poruka s posebnom tarifom može započeti nakon što je korisnik usluga izričito potvrdio namjeru korištenja takve usluge. Oglašivači koji pružaju usluge s posebnom tarifom odnosno koriste brojeve s posebnom tarifom dužni su u cijelosti postupati u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/2008, 90/2011, 133/2012, 80/2013, 71/2014, 72/2017) i odgovarajućim podzakonskim aktima.

Članak 6. (Sadržaj oglasa)

Svi oglasi objavljeni na Web stranicama i u tiskanim izdanjima, kao i svi podaci u njima sadržani, dolaze isključivo od oglašivača, koji je jedini i isključivo odgovoran za točnost, istinitost i potpunost svih i bilo kojih podataka. Također, oglašivač je jedini i isključivo odgovoran u pogledu svih i bilo kojih pravnih obveza u pogledu objavljenog oglasa i njegovog sadržaja, uključujući, ali se ne ograničavajući na odgovornost za povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili pravnu dopuštenost oglašavanja pojedinog predmeta i/ili usluge.

U skladu sa Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09), zabranjeno je svako zavaravajuće oglašavanje, odnosno oglašavanje koje na bilo koji način, uključujući njegovo predstavljanje, dovodi u zabludu ili je vjerojatno da će dovesti u zabludu osobe kojima je upućeno ili do kojih dopire pa je vjerojatno da će zbog toga utjecati na njihovo ekonomsko ponašanje, odnosno da zbog toga povređuje ili je vjerojatno da će povrijediti konkurente. Nastavno, pod pretpostavkama određenim Zakonom o nedopuštenom oglašavanju (NN 43/09) zabranjeno usporedno oglašavanje, odnosno oglašavanje koje izravno ili neizravno upućuje na konkurenta, odnosno koje izravno ili neizravno upućuje na robu ili usluge konkurenta.

U skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011) zabranjena je objava oglasa koji su u vezi s obavljanjem neregistrirane djelatnosti, odnosno oglasa koji su u vezi s obavljanjem djelatnosti koja nije upisana u sudski registar ili drugi odgovarajući registar ili prijavljena nadležnim tijelima kada je to predviđeno propisima, kao i ukoliko ne postoje zakonom propisani akti o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti ili ukoliko je izrečena zabrana obavljanja djelatnosti odlukom nadležnog tijela.

U skladu sa Zakonom o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) zabranjeno je oglašavanje i ponuda robe ili usluga navođenjem podataka ili upotrebom izraza kojima se iskorištava ugled drugog trgovca, njegovih proizvoda ili usluga.

U skladu sa Zakonom o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Društvo nije odgovorno za automatsku, posredničku i privremenu pohranu niti je na bilo koji način odgovorno za sadržaj pohranjenih podataka.

Također, na Web stranicama nije dozvoljeno vrijeđati, omalovažavati, prijetiti ili na drugi način uznemiravati druge korisnike i posjetitelje Web stranica. Društvo ne jamči dostupnost oglasa korisnicima nakon isteka oglasa.

Društvo u svakom trenutku zadržava pravo izmjene izgleda samog oglasa (izgled teksta, fotografija, video sadržaja i ostalog što čini oglas), pravo na mijenjanje pozicioniranosti oglasa kao i pravo na ne objavu ili uklanjanje oglasa, i to u slučaju kada objava oglasa nije u skladu s Uvjetima korištenja, a to je osobito kada:

 • je oglas predan u krivu rubriku;
 • oglas sadrži očite jezične i slične pogreške;
 • sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga;
 • se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta;
 • je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna;
 • oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove;
 • oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa;
 • je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa;
 • fotografija u oglasu sadrži grafička rješenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa;
 • proizvod i/ili oglašivač krše prava intelektualnog vlasništva;
 • proizvod može uzrokovati štetu;
 • Društvo posumnja da oglas predstavlja pokušaj prijevare ili se koristi za ili je u vezi s počinjenjem kaznenog djela;
 • proizvod i/ili sadržaj oglasa ima uvredljiv, diskriminirajući i/ili nezakonit sadržaj;
 • oglas predstavlja prikriveno oglašavanje, odnosno kada oglašivač izbjegava plaćanje naknade za objavu oglasa.

Korisnici se obvezuju cijelo vrijeme imati aktivnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s Društvom i drugim korisnicima te redovito odgovarati na primljene upite.

Članak 7. (Uvjeti oglašavanja)

Oglašivači koji prodaju svoju privatnu imovinu ili oglašavaju za vlastite osobne potrebe mogu objaviti osnovni tip oglasa bez naknade (osnovni oglas prilikom online oglašavanja odnosno mali besplatni oglas prilikom offline oglašavanja), osim za pojedine kategorije koje se naplaćuju te za ostale tipove oglasa u skladu s Cjenikom. Osim uvidom u Cjenik dostupan na Web stranicama, informacije o naplatnim kategorijama oglasa možete dobiti pozivom na broj telefona:

Oglasi objavljeni bez naknade ostaju aktivni do deaktivacije od strane korisnika.

Trgovačka društva, obrtnici i svi drugi trgovci i oni koji obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti moraju za objavu oglasa platiti naknadu propisanu Cjenikom.

Usluge koje se korisnicima pružaju putem portala autojato.com naplaćuju se u skladu s posebnim cjenicima tih portala, ukoliko postoje.

Ukoliko je oglas plaćen – ali ne ispunjava neke od uvjeta oglašavanja – biti će odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obaviješten, uz uputu da mu se taj iznos u roku od 60 dana može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputi, Društvo će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom.

Odabirom opcije “Izdvoji svoj oglas” oglašivač odabranom oglasu dodaje novi proizvod i trajanje. Plaćanjem novog proizvoda, stari proizvod na oglasu se poništava i vrijede odabrane karakteristike novoodabranog proizvoda, uključujući izgled i trajanje. Oglašivač nema pravo na povrat sredstava za neiskorišteno trajanje ranijeg oglasa.

Članak 8. (Isključenje odgovornosti Društva)

Društvo nije sudionik pravnih poslova koji se odvijaju temeljem objavljenih oglasa na Web stranicama i tiskanim izdanjima i u koje korisnici međusobno samostalno ulaze, niti u pogledu navedenog snosi bilo kakvu izravnu ili neizravnu odgovornost.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja Web stranica ili korištenja drugih web stranica i sadržaja kojima se može pristupiti s Web stranica.

U pogledu oglasa objavljenih na Web stranicama i tiskanim izdanjima, Društvo ne jamči:

 • točnost, istinitost i potpunost oglasa ili bilo kojih podataka sadržanih u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i zakonitost ponuđenih proizvoda i/ili usluga;
 • točnost, istinitost i potpunost podataka o oglašivačima i korisnicima;
 • poslovnu sposobnost, ovlaštenje, registraciju ili postojanje bilo kojeg drugog uvjeta potrebnog u skladu s propisima za nuđenje i prodaju proizvoda i/ili usluga od strane oglašivača.

Nadalje, Društvo ne jamči:

 • da na Web stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku;
 • da sadržaj na Web stranicama neće biti objavljen bez pogrešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati intelektualna prava trećih.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica nemogućnosti korištenja Web stranica ili tiskanih izdanja uslijed kvara, pogreške ili sličnog događaja.

Društvo nije odgovorno bilo kojim osobama za bilo koju vrstu štete koja može nastati izravno ili neizravno kao posljedica korištenja savjeta dostupnih na Web stranicama i tiskanim izdanjima (preuzetih s drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savjetnika).

Korisnik je dužan Društvu nadoknaditi sve i bilo koje troškove vezane u zahtjeve ili pravne postupke trećih osoba poduzete u vezi sa sadržajem oglasa ili drugim postupanjem korisnika.

Članak 9. (Ograničenje uporabe Web stranica)

Društvo zadržava pravo onemogućiti korištenje Web stranica svim korisnicima koji na bilo koji način krše Uvjete korištenja ili bilo koje primjenjive propise te zadržava pravo protiv svakog takvog korisnika pokrenuti odgovarajuće postupke, uključujući i postupak radi naknade štete.

Društvo će osobito onemogućiti korištenje Web stranica korisnicima koji:

 • kopiraju sadržaje objavljene na Web stranicama te ih objavljuju na drugom mediju oglašavanja ili koriste u komercijalne svrhe na bilo koji način;
 • ne pruže točne, istinite i potpune podatke;
 • izravno ili neizravno kontaktiraju korisnike Web stranica, uključujući oglašivače, u cilju nuđenja usluga oglašavanja putem drugog medija ili na drugi način.

Članak 10. (Zaštita osobnih podataka)

Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke korisnika. Detaljan pregled obrade i zaštite osobnih podataka dostupan je u Politici privatnosti.

Članak 11. (Zaštita prava intelektualnog vlasništva)

Prava koja se odnose na Web stranice i tiskana izdanja, uključujući tekst, audio materijal, video materijal, baze podataka i programski kod, format i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) pripadaju isključivo Društvu te nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela Web stranica i tiskanih izdanja osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu s Društvom, niti je dozvoljeno kopirati njihov sadržaj u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja Društva.

Članak 12. (Dostupnost oglasa)

Oglašivači su izričito suglasni da Društvo može, bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, oglase objavljene na Web stranicama koristiti, distribuirati i objaviti u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama. Također, oglase objavljene u svim tiskanim i internetskim izdanjima Društva, kao i na internetskim stranicama povezanih društava i poslovnih partnera te na društvenim mrežama, Društvo je ovlašteno bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole, objaviti na Web stranicama.

Članak 13. (Marketing)

U skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), Društvo je ovlašteno upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte svojih registriranih korisnika u svrhu prodaje proizvoda i usluga, za izravnu promidžbu, uključujući slanje newslettera, slanje obavijesti o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanima uz oglas.

Članak 14. (Objava Uvjeta korištenja)

Uvjeti korištenja su u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18) i Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) objavljeni na Web stranicama te su dostupni u poslovnicama Društva.

Članak 15. (Promjene Uvjeta korištenja)

Društvo je ovlašteno u svakom trenutku izmijeniti Uvjete korištenja, Web stranice, tiskana izdanja i/ili bilo koje sadržaje u njima dostupne te su korisnici dužni upoznati se sa svim izmjenama Uvjeta korištenja. Izmjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na Web stranicama. Korištenjem Web stranica, smatra se da je korisnik pristao na izmijenjene Uvjete korištenja.

Članak 16. (Prava potrošača)

Za eventualne reklamacije i prigovore, potrebno je obratiti se pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@autojato.com. Društvo će na reklamaciju odnosno prigovor odgovoriti u roku od 15 dana.

Korisnici potrošači su ovlašteni jednostrano raskinut ugovor s Društvom gašenjem svojeg korisničkog računa. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19).

Članak 17. (Mjerodavno pravo i nadležnost)

Na ove Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju bilo kakvog spora vezanog za tumačenje, sadržaj, primjenu ili kršenje Uvjeta korištenja, bit će nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska.

Prijavi se

Registriraj se

Resetiraj lozinku

Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.